No Image

تلاوت هفته

 

استاد منشاوی

سور مبارکه قارعه، همزه، توحید 

3 مگا بایت

دانلود

تلاوت هفته آینده

استاد شحات محمد انور

تازه ها

قراء و حفّاظ محترم می توانند

جهت معرفی و ارسال آثارشان

در این سایت و همچنین عقد قرارداد

با مؤسسه آیه های آسمانی فاطر

با این شماره ها تماس حاصل فرمایند:

تلفن : 37318155


No Image
نظرات قرآنی محمد جواد کاشفی نسخه PDF چاپ
نگارش یافته توسط مدیر سایت   

نظرات قرآنی محمد جواد کاشفی

 

1- نقش و تاثیرمسابقات در رشد و ارتقاء کیفی قاریان به چه میزان است ؟

بطورخلاصه اینگونه می توان بیان نمودکه برگزاری مسابقات بصورت دوره ای یاسالیانه میتواندانگیزه وعلاقه مندی رادرنزددوستداران قرآن بالاببرد

واگرهدفمندبرگزارشودونحوه ارزشیابی درمسابقات تغییریابدویاحتی نوع نگرش رابه انجام تلاوت قرآن بتوان تغییرداد،می تواندبرای رشدوارتقاء دوستداران قرآن درجهت پیگیری امرآموزش ویادگیری قرآن مفیدباشدامابنظربنده نبایدمسابقات قرآنی راملاک سنجش واقعی مهارت قاریان دانست زیرارشدوارتقاءکیفی قاریان وابسته به برگزاری محافل وجلسات قرآنی باکیفیت بالااست وبالابردن توقعات کیفی مردم درامراستماع قرآن باعث میشودتاقاری دراین امراحساس مسئولیت نموده وبتوانددربالابردن سطح دانش ومهارت خودسعی وکوشش نمایدپس درنهایت می توان گفت برگزاری مسابقات قرآن خوب ولازم است ولی کافی نیست بایدمدیران مادرسطح جامعه برروی محافل ، جلسات و... سرمایه گذاری نمایندوزمینه رشدوارتقاء قاریان را بابالابردن سطح توقعات جامعه وایجادانگیزه برای قاریان ورسیدگی به امورایشان وایجادزمینه ارتقاء آنهامهیانمایند.

 

2- دلایل رکود و درجازدن عده بسیاری ازقاریان دهه قبل واکنون درچیست ؟

البته اینکه بسیاری ازقاریان دچاررکودودرجازدن شده اندکمی دورازواقعیت است ودیگراینکه شاخص موردسنجش مادراین موضوع چیست (قاریان مصری ، قاریان برترایرانی ویا...)

-     نداشتن انگیزه کافی درجهت رشدوارتقاء

-     نداشتن هدف ویامبهم بودن ارزش تلاوت درسطح جامعه

-     عدم حمایت مسئولین ومدیران امر

-     عدم ایجادبسترهای رشدوارتقاءوایجادانگیزه برای قاریان

*مواردبیان شده دربالامی تواندبخشی ازدلایل ذکرشده باشد ولی بایدگفت درامرتلاوت قرآن همه چیزدانش وفراگیری درامرقرآن نیست بلکه استعدادهای ذاتی افراد (هوش ،صدا،داشتن زمینه مناسب و...)بایکدیگرمتفاوت است وخوداین امرموجب ارتقاء بیشتربعضی ازافرادنسبت به دیگران میشودواین امر، طبیعی است .

 

3- به نظرشمامهمترین تفاوتهای قاریان مصری باایرانی درچیست ؟

فضای تلاوت قرآن درمصرباایران کاملامتفاوت است لذاچگونگی تلاوت قرآن بین قاریان مصروایرانی نیزمتفاوت است میتوان اینگونه بیان نمودکه بنظربنده فضای تلاوت درمصرمثل فضای مرثیه خوانی وعزاداری ها وهیئتهاودرنهایت اجرای مداحان درداخل ایران میباشد درمصرشهرت قاریان بابرگزاری مسابقات نیست بلکه ازمحافل وعلاقه مندی مردم ، قاری معروف میشود(بطورمثال استادمصطفی اسماعیل که درزندگینامه اووخاطراتش کاملامشهوداست )درایران یکنفرکه بعنوان مداح خوب مشهورمیشودشهرت اوکسب شده ازمحافل وجلسات مردمی است نه مسابقات .این تفاوت بسیارمهم است درمصرمردم درکلیه محافل خودازجمله عزاداری ومجالس شادی ازقاریان قرآن آنهم بصورت خصوصی نه دولتی دعوت بعمل  می آورندوقاری برای اینکه بتواندمردم رابه خودجذب نمایدبازمانی که به اواختصاص داده اندبهترین هنرنمایی خودرابه عرصه ظهورمیرساند. درایران اینگونه نیست قاریان مادربین محافل ومجالس مردم نفوذی ندارند،بصورت خصوصی دعوتی ندارند،جلساتی که قاریان ماتلاوت میکننداکثرابه صورت نمادین درافتتاحیه ها،محافل ازپیش تعیین شده دولتی که فقط قشرخاصی ازدوستداران قران درآن حضوردارند

برگزارمیشودوقاری احساس مسئولیت چندان زیادی برای اینکه تلاوت خوبی داشته باشد تاجایگاه خوبی بین مردم داراباشد،ندارد.

مابایدفضای تلاوت راعوض کنیم ،دربین مردم تلاوت داشته باشیم ، بایدتلاوتهابه مساجدومحل های عمومی ومردم عادی سوق پیدا

کندبعنوان نمونه مجالس عزاداری در مساجد،روزانه بسیارزیاداست ،نبایدزمینه استماع قرآن را فقط برای قشرخاصی ازمردم که علاقه مندبه قرآن هستند ایجادکردبایدتوده مردم رادرنظرگرفت .بایدقضاوت اینکه کدام قاری بهترین هاست رابه مردم واگذارنمود( دقیقا مثل فضای مداحی درایران) بایددرمجالس زمان بیشتری را به قاری جهت تلاوت اختصاص دادتابتواندهنرنمایی بیشتری داشته باشد ونواقص خودرامرتفع نمایددرایران مداحان حداقل 30 تا45 دقیقه اجرای برنامه دارند ولی قاریان مادرمحافل 10 دقیقه .

بنابراین قاریان مابرای تلاوتهای بیشتروبدست آوردن تکنیک ومهارتهای بیشترانگیزه ندارندودرنتیجه تلاوتهایشان محدود،تکراری و... میشود.

 

4- اگربخواهیم تلاوت 100 ساله  اخیرمصررادرتلاوت سه  قاری خلاصه کنیم به نظرشمااین 3 نفرکدامند؟ به ترتیب اولویت نام ببرید؟

به نظربنده استادمصطفی اسماعیل وبرای گزینه های دیگرهریک ازقاریان ازجهاتی ویژگیهای خاصی دارند ونمی توان آنهارادسته بندی نمود.

 
No Image
No Image No Image No Image

آمار

عضو: 222
مطلب: 203
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 541181
No Image
© موسسه فرهنگی قرآنی آیه های آسمانی فاطر
Hosted By : Kavir Pazh Co.
No Image