No Image

تلاوت هفته

 

استاد منشاوی

سور مبارکه قارعه، همزه، توحید 

3 مگا بایت

دانلود

تلاوت هفته آینده

استاد شحات محمد انور

تازه ها

قراء و حفّاظ محترم می توانند

جهت معرفی و ارسال آثارشان

در این سایت و همچنین عقد قرارداد

با مؤسسه آیه های آسمانی فاطر

با این شماره ها تماس حاصل فرمایند:

تلفن : 37318155


No Image
نظرات قرآنی جواد پناهی نسخه PDF چاپ
نگارش یافته توسط مدیر سایت   

نظرات قرآنی جواد پناهی

 

1- نقش و تاثیرمسابقات در رشد و ارتقاء کیفی قاریان به چه میزان است ؟

اگرمسابقات درحدوشان قرآن کریم برگزارشودمطمئنابهترین انگیزه رادرسوق دادن جوانان جامعه اسلامی بسوی قرآن وقرائت قرآن داردووقتی جلسات قرآن حالت تخصصی پیداکندمطمئناجوانان بیشتری راجذب خواهدنمودکه خودباعث رشدوارتقاء کیفی سطح قرائت وقاریان خواهدشدوجوانی که درجلسات حضورداردهمیشه سعی میکندخودراجهت مسابقات آماده نگه داردکه این هم خودباعث رشدکیفی وکمی خواهدشد.

 

2- دلایل رکود و درجازدن عده بسیاری ازقاریان دهه قبل واکنون درچیست ؟

دلیل عمده اینست که هیچ جذابیتی وجودنداردخصوصاازلحاظ مادی ورفاهی زیراوقتی جوان  خودراباخیلی ازقشرهای دیگرجامعه قیاس میکند(ورزش موسیقی مداحی و...) وملاحظه میکندکه قرآن وقاریان قرآن آنگونه که شایسته قرآن است موردتشویق قرارنمیگیرند، مطمئناآن حس وشوروشوق دراوسرکوب شده واین عمده دلیل اساسی است .

 

3- به نظرشمامهمترین تفاوتهای قاریان مصری باایرانی درچیست ؟

مهمترین تفاوت قاریان مصری باایرانیان درالحان اساتید مصری است زیرازبان اساتیدمصری عربی وباتوجه به زبان مادری آنهااین عزیزان الحان راباتوجه به معنابکاربرده ومطمئنااثرگذاری بیشتری برجان وروان شنونده دارد،تفاوت دیگرحفظ کل قرآنتوسط اساتیدمصری میباشد،تفاوت دیگرآشنایی اساتیدمصری باالحان ودستگاههای موسیقی عرب بطوراساسی وکلاسیک است که قراءایرانی اکثراالحان رابصورت سنتی وتقلیدی واکتسابی فرامیگیرندوباتوجه به تحریم موسیقی  درمذهب مااین علم موسیقی بطوراساسی وعلمی فراگرفته نمیشود،تفاوت دیگرفراغ بال ودررفاه بودن ووقت وفرصت زیادداشتن جهت قرائت قرآن وابداع طریقه های جدیدتوسط اساتیدمصری است که اکثرقراء ایرانی ازاین امتیازهم محروم هستند .

 

4- عوامل موفقیت یک قاری توانمندرابه ترتیب اولویت نام ببرید ؟

اولین عامل موفقیت یک قاری قرآن توفیق الهی است وثانیاهمت والا،داشتن پشتکارمضاعف ثالثاتمرینهای مستمرواستفاده ازتلاوت اساتیدخصوصا اساتیدمصری رابعازانوزدن درمحضرقرآن واساتیدفن قرائت خامساتلاوت درجلسات قرآنوجلسات عمومی وشرکت مستمردرمسابقات که همیشه سطح آمادگی حفظ شود

 

 5-فکر میکنید در سال چقدر هزینه برپایی مسابقات قرآنی در سراسر کشور و همه مقاطع ، اصناف و سازمانها میشود و آیا خروجی آن قابل ارزیابی با هزینه میباشد؟

 از هزینه خبر ندارم اما خروجی مسابقات ربطی به تربیت قاری ندارد چون قراء خودشان بطور خود جوش در جلسات حضور پیدا کرده و در مسابقات مقام می آورند

 

6- به نظرشمامحاسن وآسیبهای تلاوتهای ایرانی  درچیست ؟(اعم ازصوت ولحن وتجویدو...)

اولین آسیب اینست که در زمان حاضر قراء بیشتر به الحان پرداخته که باعث شده تجوید ضعیف شده و بعضا در بعضی موارد با مشکل مواجه میشوند و ثانیا با توجه به ضعیف بودن قراء ایرانی در بحث مفاهیم و تدبر در قرآن الحان با توجه به معنا نیست یعنی لحن با معنا مطابقت ندارد و ثالثا چون بعضی خودشان رازیاددرگیرالحان کرده اندروح تلاوت ازآنهاگرفته شده وآن قداست وزیبایی وگیرایی تلاوت قراءسابق را ندارد

 

7-  اثرارگانهاوسازمانهادررشدوارتقاءسطح کیفی تلاوت چیست؟ نقش متولیان ومدیران قرآنی وسازمانی چیست؟

(سازمانهایی چون اوقاف ،ارشاد،تبلیغات،آستانقدس رضوی،آموزش وپرورش بسیج،دانشگاهها و...) اگرمدیریت واحدوقوی وموازی کاری درامورقرآن نباشدمطمئناتمام این سازمانهاوارگانهاوادارات ذیربط میتواننددررشدکیفی وکمی جوانان مادرامرقرائت موثرواقع شونداماحیف وصدحیف که...  .

 

8- عدم رشدقراءبعدازسن 40سالگی درایران چیست؟چراسن تلاوت وفراگیری علوم قرآنی درایران بندرت به سن 40 سالگی میرسد؟

(به جرات میتوان درایران35سالگی راپایان وانتهای رشدوفراگیری علوم قرآنی ورشدفنی درتلاوت دانست)

چون قراءدراین سن احساس بی نیازی میکنندوتمرینهاوتلاوت راکنارمیگذارند وقتی تلاوت وتمرینی درکارنباشدمطمئنادرامرقرائت افت میکنندوباتوجه به مشکلات اقتصادی وحمایت نشدن ازسوی هیچ نهادوارگانی حضوردرجلسات تلاوت کمرنگ شده که همین امرهم باعث افت قرائت میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No Image
No Image No Image No Image

آمار

عضو: 222
مطلب: 203
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 541178
No Image
© موسسه فرهنگی قرآنی آیه های آسمانی فاطر
Hosted By : Kavir Pazh Co.
No Image