No Image

تلاوت هفته

 

استاد منشاوی

سور مبارکه قارعه، همزه، توحید 

3 مگا بایت

دانلود

تلاوت هفته آینده

استاد شحات محمد انور

تازه ها

قراء و حفّاظ محترم می توانند

جهت معرفی و ارسال آثارشان

در این سایت و همچنین عقد قرارداد

با مؤسسه آیه های آسمانی فاطر

با این شماره ها تماس حاصل فرمایند:

تلفن : 37318155


No Image
نظرات قرآنی حمید شاکر نژاد نسخه PDF چاپ
نگارش یافته توسط مدیر سایت   

نظرات قرآنی حمید شاکرنژاد

 

1- نقش و تاثیرمسابقات در رشد و ارتقاء کیفی قاریان به چه میزان است ؟

باسلام و خسته نباشیدخدمت تمام دست اندرکاران موسسه فرهنگی قرآنی فاطر:بنظراینجانب وجودمسابقات قرآنی تنهامی تواندباعث ایجادانگیزه باشدبرای اینکه قراءمابااسلوب وچهارچوب هنرقرائت قرآن تااندازه ای آشناشوندودراین میدان موردمحک قراربگیرندولی متاسفانه درکشورماتصوربراین است که نفرات ممتازدرمسابقات قرآنی کسانی هستندکه به بالاترین درجات فن قرائت رسیده انددرحالیکه درواقع درابتدای راه تلاوت می باشند.باتوجه به شرایط کنونی ، تاثیرمسابقات دررشدوارتقاء کیفی قراء ماچندان تاثیرگذارنمی باشدوتنهابایدبه تاثیرآن بصورت یک موج قرآنی موقتی دربین علاقه مندان به قرآن اکتفاکردکه این تاثیرهم چندان عمیق نمی باشد.

 

2- دلایل رکودودرجازدن عده بسیاری ازقاریان دهه قبل واکنون درچیست ؟

 دلایل زیادی رامی توان ذکرکردکه عدم دیدگاه حرفه ای به فن تلاوت قرآن درکشورازمهمترین آنهامی باشد، متاسفانه دیدگاه مسئولین وعموم مردم مابه تلاوت قرآن بیشتریک دیدگاه معنوی است واصلاتوجهی به هنروفن تلاوت قرآن وجودنداردودرنتیجه چون تلاوت قرآن به عنوان یک کارحرفه ای درکشورماتعریف نشده است قراء مادرکنارمشاغل وسایرمشکلات روزمره به تلاوت قرآن مشغولنددرحالیکه برای خلق هرگونه اثرهنری مطلوب نیازبه مواردی ازقبیل آرامش روحی ، تمرین روزانه ، معیشت مناسب و ... می باشد.

    -     کمبوداساتیدمجرب درفن تلاوت قرآن وعلی الخصوص مباحث صوت ولحن و... که درنتیجه عدم آشنایی قراء ایرانی بافنون واصول حرفه ای تلاوت قرآن رادرپی دارد، هرحنجره ای صدای منحصربه فردی تولیدمی کندکه نیازاست قاریان ماباکم وکاستیهاوضعف وقوت صدایشان آشناشوندوطبق بضاعت صوتی خودشان ، چینش الحان رابطورصحیح انجام دهندکه این امر باعث عمربیشتروتاثیرگذاری بیشترتلاوت خواهدشد.

 

3- به نظرشمامهمترین تفاوتهای قاریان مصری باایرانی درچیست ؟

فیزیک حنجره وفک ودهان قراء مصری وداشتن اصوات ممتاز وتاثیرگذارازتفاوتهایی است که خداوندبه اکثرقراء مصری اعطاکرده است ودرکناراین موهبت الهی وجوددانشگاه الازهرواینکه قراء مصری ازهمان ابتدا،اصول واسلوب تلاوت قرآن رازیرنظربهترین اساتید ومدرسین وموسیقی دانان عرب یادمیگیرندازموارد بسیارممتازدرکشورمصرمحسوب میشود.

حفظ قرآن یکی دیگرازعواملی است که باعث تسلط بیشترقاری برتلاوت می شودکه متاسفانه درکشورماتوجهی به آن وجودنداردوازهمه مهمتراینکه قراء مصری درکنارعلوم تخصصی فن تلاوت باعلوم دینی نیزآشنامی شوندکه این خودازعواملی است که تاثیرروحی ومعنوی دروجودانسان می گذاردوهمانطورکه می دانیم زندگینامه بسیاری ازقراء مصری سرشاراست ازخلقیات زیبای قرآنی ومهم بودن مسئله کرامت وعزت نفس که این عامل باعث تاثیرشگرف تلاوت برقلوب مستمعین می شودتاجایی که درنتیجه آن تلاوتهاعده زیادی به دین اسلام گرایش پیدامی کنند

 

4- اگربخواهیم تلاوت 100 ساله  اخیرمصررادرتلاوت سه  قاری خلاصه کنیم به نظرشمااین 3 نفرکدامند؟ به ترتیب اولویت نام ببرید؟

1- شیخ محمدرفعت

2- شیخ مصطفی اسماعیل

3- شیخ شحات محمدانور

 

5- عوامل موفقیت یک قاری توانمند را به ترتیب اولویت نام ببرید؟

بطور کلی هر چه قاری نسبت به امر تلاوت قرآن ارزش بالاتری قائل باشد این امر باعث بالارفتن شخصیت و سطح تلاوت وی خواهد شد که منظور این حقیر از ارزش قائل شدن به طور خلاصه شامل موارد زیر است:

1- داشتن روحیات قرآنی و درک کردن شأن و مقام کلام الهی         

2- تمرکز داشتن و ایجاد فضایی معنوی و قرآنی در تمام امور زندگی که شامل بعد معنوی و بعد فنی تلاوت می شود.

3- برای خلق یک اثر ماندگار ، باید روحیه ای آرام و اعصابی قوی داشت که بتوان الحان مختلف را با صوتی ایده آل و با توجه به معنا و تفسیر آیات در هم آمیخت و باعث زیبایی آن شد. حفظ قرآن نیز بسیار مهم است .

4- نیاز به استماع دقیق تلاوت قراء مصری و در کنار آن تمرین های روزانه و برنامه ریزی شده و هدفمند نیز مهم است .

 

6- فکر می کنید در سال چقدر هزینه برپایی مسابقات قرآنی در سراسر کشور و همه مقاطع ، اصناف و سازمانها می شود و آیا خروجی آن قابل ارزیابی با هزینه می باشد؟

دقیقاً نمی توانم بگویم چه هزینه ای صرف برگزاری مسابقات در سطح کشور می شود ولی قطعاً هزینه های زیادی باید باشد ولی آنچه مهم است نتیجه و بازخورد مسابقات است که متأسفانه تأثیر آنچنانی در بحث کیفیتی تلاوتها ایجاد نشده و در واقع باعث شده اکثر قراء به دنبال اجرای یک تلاوت بدون ذوق و انگیزه باشند و هدف اجرای یک تلاوت کاملاً کلیشه ای و محدود باشد و همچنین در بسیاری از موارد باعث تخریب روحیات سالم و همچنین معنویت که یکی از موارد اثر گذار در تلاوت می باشد می شود.

 

7- به نظر شما محاسن و آسیبهای تلاوتهای ایرانی در چیست؟ (اعم از صوت و لحن و تجوید و...)

به طور کلی در کشور ما استعدادهای فراوانی وجود دارند که بالفطره دارای صوت زیبا و قدرت بالا در گیرایی الحان هستند ولی در عین حال این موارد را نمی توان به عنوان محاسن در تلاوتهای ایرانیها به حساب آورد ، بلکه باید این استعدادها را چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ فنی و بار علمی کاملاً با تلاوت حرفه ای قرآن آشنا کرد که متأسفانه توجهی به بحث فنی وجود ندارد و قراء ما مدتی کوتاه را در دوران نوجوانی و جوانی به تلاوت قرآن پرداخته و به مرور به دلیل ضعف در بحث فنی و عدم رشد و ارتقاء با بالارفتن سن وهمچنین درگیری های روزمره از بحث تلاوت قرآن سرد شده و کناره گیری می کنند و در واقع این عدم توجه به تکنیکهای تلاوت و عدم وجود اساتید آشنا با علوم حرفه ای تلاوت خصوصاً در بحث شناختن صوت از ضعف های عمده و آسیبهای جدی در تلاوت قراء ایرنی محسوب می شود.

 

8- اثر ارگانها و سازمانها در رشد و ارتقاء سطح کیفی تلاوت چیست؟ نقش متولیان و مدیران قرآنی و سازمانی چیست؟ (سازمانهایی چون اوقاف ، ارشاد، تبلیغات ، آستان قدس رضوی ، آموزش و پرورش ، بسیج ، دانشگاهها و ...)

باید بین تمام ارگانهایی که به شکلی در ارتقاء سطح تلاوت می توانند تأثیرگذار باشند یکسری تصمیمات اساسی با حضور کارشناسان و اساتید قرآنی صورت بگیرد و همه بطورمتحد الشکل یک هدف والا و واحد را در پیش بگیرند تا بحث هنر تلاوت در یک مسیر ثابت و بدون تغییر قرار گیرد . زیرا این تغییرات و نوسانات باعث سردرگمی در بحث تلاوت قرآن و در نتیجه آن سردرگمی تمامی علاقمندان به هنر تلاوت قرآن خواهد شد، به نظر اینجانب باید مدیران و متولیان قرآن با توجه  و جدیت بیشتر نسبت به امر تلاوت قرآن و تأثیرگذاری این هنر در بین جوانان به فکر ایجاد دانشگاههای آکادمی و آشنایی دقیق و علمی قراء با بحث تلاوت قرآن باشند.

 

9- عدم رشد قراء بعد از سن 40 سالگی در ایران چیست؟ چرا سن تلاوت و فراگیری علوم قرآنی در ایران بندرت به سن 40 سالگی می رسد؟ ( به جرأت میتوان در ایران 35 سالگی را پایان و انتهای رشد و فراگیری علوم قرآنی و رشد فنی در تلاوت دانست)

از آنجایی که هنر تلاوت قرآن در کشور ما بطور حرفه ای انجام نمی شود و آینده و دور نمای درستی از تلاوت قرآن تصویر نشده ، در نتیجه بسیاری از اصول و رموز تلاوت قرآن در بین قراء نادیده گرفته شده که در بسیاری از موارد باعث آسیبهای جدی در بحث تلاوت قرآن شده و خصوصاً در موارد کثیری باعث ضربه ها و فشارهای شدید به صوت و فضای حنجره قراء ایرانی می شود که این قضیه در دراز مدت باعث صدمات جبران ناپذیر در کیفیّت اجرای قراء ایرانی می شود ، از طرفی با توجه به این که قراء ما در کنار تلاوت قرآن درگیر بسیاری از مشغله ها و درگیری های روزمرّه هستند در نتیجه این امر باعث شده که تمرکز و آرامش روحی و روانی لازم را برای اجرای یک تلاوت خوب و همچنین پیشرفت کار و یادگیری نداشته باشند. باید روحیات شاگردی و تشنه بودن یادگیری مطالب در وجود ما همیشه وجود داشته باشد .کثرت محافل و حضور در جلسات نمایشی نباید باعث شود که ما احساس کنیم به قلّه فن تلاوت رسیدیم . بهداشت صوت و مواردی که عمر صدا را کم می کند باید مراقبت شود.

 

 
No Image
No Image No Image No Image

آمار

عضو: 222
مطلب: 203
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 541172
No Image
© موسسه فرهنگی قرآنی آیه های آسمانی فاطر
Hosted By : Kavir Pazh Co.
No Image